MELIORA MODELL CASTING PÁLYÁZAT
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PÁLYÁZATBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT, HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

A SZERVEZŐ A VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA.

 1. A pályázat szervezője

A ”MELIORA ESZTÉTIKAI MODELL CASTING” elnevezésű pályázat (”Pályázat”) szervezője és lebonyolítója a Meliora by KOC (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt 24. 2. em. 7., cégjegyzékszám: 01-09-878678) (”Szervező”) A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat Szervező és együttműködő partnerei látják el.

 1. A Pályázatban való részvétel feltételei
 • A Pályázatban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy (”Jelentkező”) vehet részt, a Pályázat 3. pontban írt időtartama alatt.
 1. a) A Jelentkező fényképes jelentkezését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldi meg. A beküldendő pályázat tartalmi elemei: bemutatkozó levél, amelyben Jelentkező leírja, hogy arcának mely részén és miért szeretne arcfeltöltést, csatolja Facebook és Instagram profiljainak elérhetőségét, arcáról 2 db jó minőségű és megfelelő felbontású fotót (egyet szemközti, egyet oldalnézetből).

A ”Jelentkező” jelentkezésével elfogadja jelen Részvételi szabályzatban (”Részvételi szabályzat”) írt valamennyi feltételt és előzetesen kifejezetten hozzájárul megadott adatainak a jelen Pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez, valamint e körben ahhoz, hogy Szervező a Jelentkezőval készült fénykép és videó alapú tartalmakat a Szervező és partnerei social media felületein megjelenítse és a pályázaton túlmenően korlátlan ideig felhasználja azokat.

A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható.

A Szervező a pályázatokat a kiírt határidő lejártáig köteles befogadni.

Beadási határidő: 2021. június 22. 18.00

 

 • A Jelentkező a Pályázatának beküldésekor a személyes adatai (név, születési dátum, lakcím) alapján kerül azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • Azok a Pályázatok, amelyek a szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 • Szervező a nem valós adatokat megadó Jelentkezőket automatikusan kizárja a Pályázatból.
 • A Pályázat beküldésével a Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 • A Pályázatokat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Jelentkező bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Jelentkezőt a Pályázatban történő részvételből kizárható.

2.7 Amennyiben Jelentkező a meghirdetett Castingon kiválasztásra kerül, részvételével vállalja, hogy Szervezővel előzetesen egyeztetve, arcának kiválasztott részén Szervező hyaluronsavas arcfeltöltést hajtson végre. Jelentkező vállalja továbbá, hogy az előzetesen egyeztetett arcfeltöltést Szervező orvosa egy forgatás keretében fogja elvégezni, és az arról készített fotó- és videó alapú tartalmakat Szervező korlátlan ideig publikálhatja valamennyi social media és internetes felületein. Jelentkező vállalja, hogy a videó-alapú tartalmak elkészítésében aktívan szerepet vállal és nyilatkozik az arcán elvégzett arcfeltöltéssel kapcsolatosan.

2.8 A készített Tartalommal kapcsolatban Jelentkező kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

Szervező és együttműködő partnere a felhasználási jog alapján különösen jogosult a készült Tartalmat korlátlan ideig felhasználni, nyilvánosságra hozni (különösen de nem kizárólag a Szervező “Körúti Orvosi Centrum és Meliora by KOC” elnevezésű internetes és social media (Facebook, Instagram) oldalain), képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, azokat felhasználni marketing és reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. Jelentkező a Pályázatban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel vagy a feltöltött Tartalmak felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, Jelentkező köteles a Szervezőt illetve a feltöltött tartalmak felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Pályázat időtartama

A Castingra történő jelentkezés: 2021. június 16. napján 14 óra 00 perctől - 2021. június 22. 18 óra 00 percig tart.

A jelentkezések beérkezésének határideje: 2021. június 22. 18 óra 00 perc.

 1. A Pályázat menete:

A beérkezett Pályázatokat Szervező értékeli, majd a kiválasztott Jelentkezőket behívja egy személyes castingra, amelyen Jelentkező személyes is elmondja jelentkezésének célját, és hogy pontosan mit szeretne arcán változtatni.

A Casting várható napja: 2021 június 24.

A castingra kiválasztásra nem került jelentkezőket Szervező értesítést küld, de indoklást nem köteles adni arról, hogy adott jelentkező miért nem került végül kiválasztásra.

A Castingot követően Szervező meghozza végleges döntését, hogy mely Jelentkezőt választja ki a Pályázatba, melyről e-mailben értesíti a sikeres Jelentkezőt. Szervező kiértesíti a Casting kiválasztásra nem került Jelentkezőit is, de részletes indoklást nem köteles adni arról, hogy adott Jelentkező miért nem került végül kiválasztásra.

Amennyiben a kiválasztott Jelentkező visszalépne, vagy jelen Részvételi Szabályzat bármely feltételét nem fogdja el, úgy Szervező a következő Jelentkezőt fogja értesíteni és a Játékba bevonni.

 • Jelentkező feladata, hogy Pályázatát megadott email címre elküldje pályázatát.
 • A Szervező megvizsgálja a beküldött Pályázatokat. A Szervező vizsgálata során 3 kimenetel lehetséges:

1.) a Pályázat megfelelt a szabályzatban foglaltaknak, így különösen a jelen 4. pontban foglaltaknak;

2.) a Pályázat tartalma nem megfelelő a szabályzatban meghatározott követelmények alapján (pl. Szervező megítélése szerint a Pályázat nem felel meg a 4.1 pontban rögzített feltételeknek);

3.) a Pályázat tartalma sértő.

 • Szervező a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek:
 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Jelentkezőre nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • rossz minőségűek;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Pályázat koncepciójába.
 • A Szervező a jelen rendelkezésből eredő bármely jogvita esetén mindennemű felelősséget kizár.

Visszaélés gyanúja esetén a Szervezőnek jogában áll a beküldött Pályázatokat felülbírálni, és indokolt esetben - amennyiben azok a jelen szabályzatban leírt szabályokat megszegik - akár a Jelentkezőket kizárni.

 • Amennyiben a feltöltött Pályázat a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint nem felel meg a 4.1. pontban rögzített követelményeknek, vagy a 4.3. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Pályázat kizárásra kerül a Pályázatból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Jelentkező Pályázata teljes egészében kizárásra kerüljön a Pályázatból, és az általa beküldött Pályázatok ne vegyenek részt a Pályázatban. A Jelentkezőnek nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.
 • Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Jelentkezőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Jelentkezőre áthárítani.
 • Pályázatok
 • Szervező a Pályázat időtartama alatt beküldött érvényes Pályázatok közül összesen 3+6 db Pályázatot választ ki.

A pályázatban minden Jelentkező egyetlen érvényes Pályázattal vehet részt.

Szervező a összesen 6 (hat) db tartalék Pályázatot választ ki. A tartalék Jelentkező abban az esetben válik jogosulttá a felajánlott kezelésre az 5.3 és 5.4 pontban foglaltak szerint, amennyiben a Jelentkező Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Jelentkező Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a felajánlott kezelést az 4.4 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

 1. Felajánlott kezelések, Jelentkező értesítése, Felajánlott kezelések átadása
 • A Pályázatban az alábbi felajánlott kezelések vesznek részt:

4.1.1 a Pályázatban díjazásra kerül összesen 3 (három) db, hyaluronsavas arckezelés az orvossal egyeztetett területen. ("Felajánlott kezelés”)

 • A Felajánlott kezelés másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Jelentkező a Pályázat teljes időtartama alatt legfeljebb 1 db felajánlott kezelésre lehet jogosult.
 • Szervező a Jelentkezőket legkésőbb a Pályázatok kiválasztását követő 1napon belül értesíti ("Értesítés”):
 • A Jelentkezők kötelesek az Értesítést legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni azon az e-mail címen, amelyet a Szervező megadott, valamint a Felajánlott kezelés átvételéhez szükséges személyes adataikat (születési dátum, teljes név, telefonszám, e-mail cím) pontosan Amennyiben a kiválasztott Jelentkező a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Felajánlott kezelés átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartalék Jelentkezőt jelöl ki.
 • A Felajánlott kezelést a Jelentkező előzetes egyeztetést követően veszi át a Meliora by KOC egyik szakorvosától. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a Jelentkező nem tesz eleget, és így a Felajánlott kezelések átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Felajánlott kezelések átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Felajánlott kezelést a sorrendben következő tartalék- Jelentkezőnek adja át.
 • A Szervező a Felajánlott kezelést és a kiválaszott Jelentkezőket a Rajongói oldalon közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során Pályázatokat beküldő Jelentkező neve jelenik meg, amelyhez valamennyi a Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
 • Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Jelentkező részére a Felajánlott kezelést azért nem lehet végrehajtani, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Jelentkező téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 1. Adózás

A Felajánlott kezelésekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Felajánlott kezelések fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Felajánlott kezelések kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 1. Információ a Pályázatról
 • A Jelentkezők a Pályázattal és a kiválaszott kezeléssel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panazokkal kapcsolatban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a 1126 Budapest, Királyhágó u 2.2.2. címre írhatnak.
 1. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
 • A jelen Pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Pályázatban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Jelentkezőkkel összefüggésben, a Pályázat időtartama alatt és azt követően 30 napig kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Felajánlott kezelések átadása és adózás céljából nyilvántartsa, kezelje, illetve feldolgozza, a Mellékletben szereplő Adavételmi nyilatkozat alapján;
 • Kiválasztás esetén Jelentkező nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Facebook és Instagram rajongói oldalon feltüntesse);

A jelen Pályázatban való önkéntes részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a szabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője Meliora by KOC mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

 • A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásaira. A

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázatosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, kezelésük korlátozását, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a xxx1126 Budapest, Királyhágó u 2.2.2. címen. Ezenkívül a Pályázatost megilleti a jog, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, valamint a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázatos bírósághoz fordulhat. A Pályázatos az adatkezeléssel összefüggő

panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

 • Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Pályázatból való kizáráshoz vezet, ha a Pályázat lebonyolításához szükséges adatok törlését a Felajánlott kezelés átadása előtt kérelmezi.
 • Az adatkezelés során a Szervező minden olyan szükséges intézkedést megtesz, amely révén megvédi az általa kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, továbbá a véletlen megsemmisülés, a sérülés ellen. Személyes adatai kezeléséről bővebben adatvédelmi tájékozódhat.
 1. Vegyes rendelkezések
 • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Felajánlott kezelések kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szervező a Felajánlott kezelések tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Jelentkező ilyen igényét jogszabályi keretek között a Felajánlott kezelés gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben Jelentkező a Felajánlott kezelését nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt/Rajongó oldalt/Alkalmazást, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt/Rajongó oldalt, illetve

szervert ért támadás folytán a Pályázatosok téves rendszerüzeneteket kapnak felajánlott kezeléseiket, a Jelentkező /nem Jelentkező státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázatos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázatost azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.
 • Ha a Pályázatos a Pályázat közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal/Rajongó oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A Jelentkező a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzatai szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a com weboldalt üzemeltető társaságokkal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
 • A jelen Pályázatra és Pályázatszabályzatra a magyar jog irányadó.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit tartalmazó jelen Pályázatszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021. 06. 16.

Meliora by KOC

Szervező

Melléklet - ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Szeretnénk, ha tisztában lenne vele, miként gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg Személyes adatokat (a lentiek alapján). A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azon weboldalainkon, melyen keresztül ezt az Adatvédelmi

nyilatkozatot is megnyitotta (a „Weboldalak”), a számítógépekre és mobilkészülékekre elérhetővé tett szoftveres alkalmazások (az „Alkalmazások”), a közösségi oldalakon és alkalmazásokon, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra mutató hivatkozást tartalmazó HTML-formátumú e-mail üzeneteken, valamint mindazon offline interakciókon keresztül, melyek esetén az értesítésre törvény kötelez (összefoglaló néven, a Weboldalakat, Alkalmazásokat, közösségi oldalakat és offline interakciókat is beleértve a „Szolgáltatások”) gyűjtött adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat írja le.

Személyes adatok

A „Személyes adatok” olyan adatok, amelyek egyénként azonosítják Önt, vagy egy azonosítható egyénhez kapcsolódnak, például:

 • Név
 • Postacím (a számlázási és szállítási címet is beleértve)
 • Telefonszám
 • E-mail-cím
 • Profilkép
 • Közösségi oldalakon használt azonosító

Személyes adatok gyűjtése

Szolgáltatóinkkal együtt többféle módon gyűjtünk Személyes adatokat, például:

A Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk Személyes adatokat a Szolgáltatásokon keresztül, például, amikorfeliratkozik egy hírlevélre vagy vásárol.Offline interakciókon keresztül

 • Személyes adatai más forrásból is eljuthatnak hozzánk, például leányvállalatainktól, nyilvános adatbázisokból, marketing partnereinktől, közösségi platformokról (beleértve ismerőseit vagy azon személyeket, akikkel más módon kapcsolatban van) és más harmadik felektől. Emellett, ha úgy dönt, közösségi fiókját a Weboldalon fenntartott fiókjához csatolja, azzal közösségi fiókjának egyes Személyes adatait megosztja velünk. Ilyenek

lehetnek például a profilján vagy ismerősei profilján szereplő Személyes adatok.

A Személyes adatokra szükségünk van, hogy a kért Szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek. Ha nem adja meg a kért információkat, valószínűleg nem tudjuk Önnek a Szolgáltatásokat nyújtani. Ha a Szolgáltatások kapcsán más személyek Személyes adatait osztja meg velünk vagy szolgáltatóinkkal, azzal kijelenti, hogy arra joga van, és engedélyt ad, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználjuk azt.

Érzékeny információk

Nem gyűjtünk érzékeny Személyes adatokat, és arra kérjük, hogy ne küldjön nekünk, ne osszon meg velünk

ilyeneket (például faji származását, politikai véleményét, vallási vagy filozófiai meggyőződését, szakszervezeti tagságát, genetikai adatait, biometrikus vagy genetikai jellemzőit, bűnügyi hátterét, egészségét vagy szexuális életét illető információkat vagy nemi beállítottságát, illetve társadalombiztosítási számát) a Szolgáltatásokon keresztül vagy más módon.

Személyes adatok kezelése

Mi és szolgáltatóink többféle módon használjuk fel a Személyes adatokat törvényes üzleti céljainkra, például:

 • Biztosítjuk a Szolgáltatások működését és teljesítjük kéréseit
 • Azért, hogy a Szolgáltatások működését biztosíthassuk az Ön számára, például lehetővé tegyük a hozzáférést regisztrált fiókjához és a kapcsolódó ügyfélszolgálathoz.
 • Azért, hogy reagálhassunk kérdéseire, és teljesíthessük kéréseit, amikor valamelyik online kapcsolati űrlapon keresztül vagy más módon felveszi velünk a

kapcsolatot, például, amikor elküldi kérdéseit, javaslatait, dicséreteit vagy panaszát, vagy amikor árajánlatot vagy más tájékoztatást kér Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

 • Azért, hogy lebonyolítsuk a tranzakcióit, és ügyfélszolgálattal állhassunk rendelkezésére.
 • Azért, hogy adminisztratív információkat küldjünk Önnek, például használati feltételeink vagy irányelveink változását illetően.
 • Azért, hogy üzeneteket küldhessen más személyeknek, ha úgy dönt.

Azért veszünk részt e tevékenységekben, hogy teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket Ön felé és/vagy megfeleljünk a törvényi előírásoknak.

 • Azért, hogy elősegítsük az Ön által választott közösség megosztás funkcióját.

E tevékenységeket az Ön beleegyezésével végezzük, illetve olyan esetben, ahol az jogos érdekünkben áll.

 • Részvételt biztosítsunk, pályázatokon vagy más promóciókon
 • Azért, hogy részt vehessen felajánlott kezelés-kiválasztásokon, pályázatokon és más promóciókon, és adminisztrálhassuk ezen tevékenységeket. Az ilyen tevékenységekre bizonyos esetekben saját szabályzat vonatkozik, ami további tájékoztatást tartalmaz arról, hogyan használjuk fel és osztjuk meg Személyes adatait.

Ezt az információt arra használjuk, hogy kezeljük az Önnel kötött szerződéses kapcsolatunkat.

 • Személyes adatok összesítése és/vagy anonimizálása
 • Úgy összesítjük a személyes adatokat, hogy azok a továbbiakban ne számítsanak személyes adatoknak.

Ennek a célja, hogy más felhasználható adatokat hozzunk létre, amit bármilyen célból megoszthatunk másokkal.

 • Üzleti céljaink elérése
 • Adatelemzéshez, például, hogy javítsuk Szolgáltatásaink hatékonyságát.
 • Auditáláshoz, így ellenőrizhetjük, hogy belső folyamataink az elvárásoknak megfelelően működnek-e, és megfelelnek-e a törvényi, jogi vagy szerződéses követelményeknek.
 • A csalások és a biztonság felügyelete céljából, például, hogy észleljük és megakadályozzuk a kibertámadásokat vagy a személyazonosság elrablására tett kísérleteket.
 • További termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez.
 • Aktuális termékeink és szolgáltatásaink javításához, fejlesztéséhez vagy módosításához.
 • A felhasználási tendenciák azonosításához, például, hogy megértsük, Szolgáltatásaink mely részei a legérdekesebbek felhasználóink számára.
 • Promóciós kampányaink hatékonyságának méréséhez, így kampányainkat felhasználóink igényeihez és érdeklődési köreihez igazíthatjuk.
 • Üzleti tevékenységünk fenntartásához és bővítéséhez, például, hogy megértsük, Szolgáltatásaink mely része érdekli leginkább a felhasználóinkat, így energiáinkat arra fordíthatjuk, hogy megfeleljünk felhasználóink

igényeinknek.

E tevékenységeket azért végezzük, hogy kezeljük az Önnel kötött szerződéses viszonyunkat, hogy megfeleljünk a törvényi előírásoknak és/vagy mert az jogos érdekünkben áll.

 • Üzenőfalakon, csevegésekben, profiloldalakon, blogokban és más szolgáltatásokban (többek között saját közösségi oldalainkat is beleértve), ahol Ön információkat és tartalmat oszthat Vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokon keresztül megosztott információk nyilvánossá, mások számára vagy a nyilvánosság számára elérhetővé válnak.
 • Közösségi megosztásain keresztül Ha közösségi fiókjával csatlakozik Szolgáltatásunkhoz, és közösségi fiókjához kapcsolódó ismerőseivel, más felhasználókkal és a közösségi szolgáltatás üzemeltetőjével

információkat fog megosztani. Ez által engedélyezi számunkra, hogy elősegítsük ezt az információ megosztást, és tudomásul veszi, hogy a megosztott információk felhasználását a közösségi szolgáltatást nyújtó vállalat adatvédelmi nyilatkozata szabályozza.

Egyéb használat és megosztás

Személyes adatait akkor is megosztjuk, ha arra szükség van vagy az helyes, különösen ha arra törvényi kötelezettségünk van, vagy az jogos érdekünkben áll.

 • Azért, hogy megfeleljünk a hatályos törvényeknek.
 • Ez a lakhelye szerinti országon kívül hatályos törvényeket is jelenthet.
 • Azért, hogy állami és önkormányzati hatóságok kéréseire reagáljunk.
 • Ez a lakhelye szerinti országon kívüli hatóságokat is jelenthet.
 • Azért, hogy együttműködjünk a rendfenntartó szervekkel.
 • Például, amikor a rendfenntartó szervek kéréseire és határozatokra reagálunk.
 • Egyéb jogi okokból.
 • A felhasználási feltételek betartatása érdekében; és
 • Értékesítési vagy üzleti tranzakció kapcsán

Egyéb információk

„Egyéb információ” minden olyan információ, ami nem fedi fel az Ön személyazonosságát, és nem kapcsolódik közvetlenül egy azonosítható személyhez, például:

 • Böngésző- és készülékadatok · Alkalmazás használati adatai
 • Sütiken, pixelcímkéken és más technológiákon keresztül gyűjtött adatok, amik nem fedik fel az Ön személyazonosságát
 • Demográfiai adatok és más Ön által megadott adatok, amik nem fedik fel az Ön személyazonosságát
 • Olyan módon összesített adatok, amik a későbbiekben nem alkalmasak az Ön személyazonosságának felfedésére

Ha a hatályos törvények (pl. GDPR) értelmében az Egyéb adatokat Személyes adatokként kell kezelnünk, a jelen Nyilatkozat értelmében olyan célokból osztjuk meg azokat, mint a Személyes adatokat.

Egyéb adatok gyűjtése

Szolgáltatóinkkal együtt többféle módon gyűjtenek Egyéb adatokat, például: · Böngészőjén vagy készülékén keresztül

 • Bizonyos adatokat a legtöbb böngésző vagy készüléke automatikusan összegyűjt, mind a hálózati eszköz fizikai címe (MAC), a számítógép típusa (Windows vagy Macintosh), képernyőfelbontás, operációs rendszer neve és verziója, készülék gyártója és modellje, nyelv, internetböngésző típusa és verziója, valamint a használt

Szolgáltatások (pl. az Alkalmazás) neve és verziója. Ezen információkkal biztosítjuk a Szolgáltatások megfelelő működését.

 • Az alkalmazás letöltése és használata esetén szolgáltatóinkkal együtt nyomon követjük és összegyűjtjük az Alkalmazás használati adatait, például a dátumot és időpontot, amikor az Alkalmazás kapcsolódik a kiszolgálóinkhoz, és mely információt és fájlokat tölti le az Alkalmazás az Ön készülékszáma alapján.
 • Sütik (cookies) használata.
 • A sütik olyan információtöredékek, melyeket közvetlenül az Ön számítógépén tárolunk. A sütik segítségével gyűjtünk olyan információkat, mint a böngésző típusa, a Szolgáltatásban töltött idő, a meglátogatott oldalak, a

nyelvi beállítások és anonim forgalmi adatok. Szolgáltatóinkkal együtt az adatokat biztonsági céllal használjuk fel, hogy segítsük az oldalon való navigációt, hatékonyabban jelenítsük meg az információkat, és még személyre szabottabbá tegyük az Ön élményét. Statisztikai adatokat is gyűjtünk a Szolgáltatás használatáról, hogy folyamatosan fejleszthessük annak megjelenését és funkcióit, megértsük, hogyan használják azokat, és válaszolhassunk minden velük kapcsolatos kérdésre. A sütik ezen felül abban is segítenek, hogy mely hirdetéseket vagy ajánlatokat válasszuk ki, hogy a lehető legvonzóbbat válasszuk ki megjelenítésre, amikor Ön a Szolgáltatásokat használja. Sütiket vagy más technológiákat használunk az online hirdetéseinkben is, hogy nyomon kövessük a hirdetéseinkre érkező reakciót. Jelenleg nem reagálunk a böngésző követést tiltó jelzéseire.

 • Ha nem szeretné, hogy sütiken keresztül adatokat gyűjtsünk, a legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik automatikus elutasítását, vagy az adott weboldalon használt süti (vagy sütik) elfogadását vagy elutasítását.

Szükség esetén látogasson el a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html oldalra. Azonban, ha nem fogadja el a sütiket, kellemetlenségeket tapasztalhat a Szolgáltatások használata közben. Az is előfordulhat, hogy nem kap hirdetéseket, vagy más ajánlatokat tőlünk, amik esetleg megfelelhetnek érdeklődési köreinek és

igényeinek.

 • Képpontcímkék és más hasonló technológiák használata.
 • A képpontcímkék (más néven webjelzők vagy átlátszó GIF-ek) segítségével is követhető, többek között, a Szolgáltatások használóinak (az e-mailek címzettjeit is beleértve) tevékenysége, mérhető a

marketingkampányaink sikeressége, és állíthatók össze statisztikai elemzések a Szolgáltatások használatáról és reakcióarányokról.

 • Elemzések.
 • A Google Analytics szolgáltatást használjuk, amely sütikkel és hasonló technológiákkal gyűjt és elemez adatokat a Szolgáltatások használatáról, és készít jelentéseket a tevékenységekről és tendenciákról. A szolgáltatás más weboldalak, alkalmazások és online erőforrások használatával kapcsolatban is gyűjthet A Google módszereiről a www.google.com/policies/privacy/partners/ oldalon tájékozódhat, és a Google Analytics szolgáltatást tiltó böngésző- bővítmény letöltésével tilthatja meg annak használatát, mely a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalról elérhető.
 • Az Adobe Flash technológia (a Flash Local Shared Objects („Flash LSO-k”) technológiát is beleértve) és más hasonló technológiák használata.
 • A Flash LSO-k és más technológiák segítségével gyűjtünk és tárolunk, többek között, adatokat arról, miként használja Ön a Szolgáltatásokat. Ha nem szeretné, hogy Flash LSO-kat tároljunk a számítógépén, beállíthatja a Flash Player beépülő modult, hogy tiltsa a Flash LSO-k helyi tárolását a Website Storage Settings Panel segédeszközein keresztül. Használhatja a Global Storage Settings Panel-t is, ahol kövesse az útmutatásokat (melyek elmagyarázzák, például, hogyan törölheti a tárolt Flash LSO-kat (vagyis a Macromedia oldalán lévő

„információkat”), hogyan akadályozhatja meg, hogy Flash LSO-k töltődjenek a számítógépére az Ön megkérdezése nélkül, valamint (a Flash Player 8-as vagy újabb verziója esetén) hogyan tilthatók le azon Flash LSO-k, melyeket nem az éppen látogatott oldal üzemeltetői küldenek). Vegye figyelembe, hogy amennyiben a Flash Player beépülő modult úgy állítja be, hogy az tiltsa vagy korlátozza a Flash LSO-k fogadását, azzal korlátozhatja vagy megakadályozza bizonyos Flash alkalmazások működését.

 • Fizikai helyzet.
 • Összegyűjthetjük készüléke fizikai helyzetét, például műholdas, mobiladótorony- vagy WiFi-jelek alapján. Készüléke fizikai helyzetének meghatározásával személyre szabott, helyalapú szolgáltatásokat és tartalmakat nyújthatunk. Bizonyos esetekben megosztjuk készüléke fizikai helyzetét az Ön által megtekintett hirdetésekre vonatkozó adatokkal és más, általunk gyűjtött

információkkal együtt saját marketing partnereinkkel, így azok még személyre szabottabb tartalmakkal láthatják el, és tanulmányozhatják hirdetési kampányaik eredményességét.

Bizonyos esetekben lehetősége van az ilyen jellegű használatot és/vagy a készülék helyzetének megosztását engedélyezni vagy tiltani, de ebben az esetben mi és/vagy marketing partnereink nem tudják majd a vonatkozó, személyre szabott szolgáltatásokat és tartalmakat nyújtani.

Egyéb adatok felhasználása és megosztása

Egyéb adatokat bármilyen céllal felhasználhatunk és megoszthatunk, amennyiben a hatályos törvények arról másként nem rendelkeznek. Bizonyos esetekben az Egyéb adatokat összefűzzük a Személyes adatokkal. Ebben az esetben az összesített információt Személyes adatokként kezeljük, amíg össze vannak fűzve.

Emellett nem vállalunk felelősséget más szervezetek, például a Facebook, az Apple, a Google, a Microsoft, a RIM vagy más alkalmazásfejlesztő, alkalmazásszolgáltató, közösségiplatform-szolgáltató, operációsrendszer- szolgáltató vagy készülékgyártó adatgyűjtési, -kezelési, -megosztási vagy - biztonsági irányelveiért vagy gyakorlatáért, beleértve a más szervezetekkel az Alkalmazásokkal vagy Közösségi oldalainkkal kapcsolatosan vagy azokon keresztül megosztott bármely Személyes adatért.

Biztonság

Az észszerűség határain belül törekszünk minden szervezeti, technikai és adminisztratív megoldást alkalmazni Személyes adatainak szervezetünkön belüli védelmére. Sajnos egy adatátviteli vagy adattároló rendszer esetén sem

garantálható a 100%-os biztonság. Ha azt feltételezi, hogy a velünk folytatott kapcsolat a továbbiakban nem biztonságos, kérjük, hogy azonnal tájékoztasson erről minket az alábbi „Kapcsolat” fejezetnek megfelelően.

Döntések és hozzáférés

A Személyes adatai általunk történő kezelésével és megosztásával kapcsolatos döntései

Ésszerű határidőn belül megpróbálunk eleget tenni kérésének, kéréseinek. Vegye figyelembe, hogy ha leiratkozik a tőlünk kapott marketing célú e-mailekről, fontos adminisztratív üzeneteket a továbbiakban is kapni fog tőlünk, ezekről nincs lehetősége leiratkozni.

Hogyan érheti el, módosíthatja vagy törölheti Személyes adatait?

Ha szeretné felülvizsgálni, kijavítani, frissíteni, letiltani, korlátozni vagy törölni a korábban részünkre megadott

Személyes adatait, vagy szeretne elektronikus másolatot kapni Személyes adataiból azzal a céllal, hogy azokat más vállalatnak továbbítsa (az adatok továbbíthatóságával kapcsolatban a hatályos törvények által biztosított mértékig), lépjen kapcsolatba velünk a Facebook oldalon keresztül, vagy írásban a „Kapcsolat” részben található címen keresztül. A hatályos törvényeknek megfelelően fogunk kérésére válaszolni.

Kérésében egyértelműen jelölje meg, mely Személyes adatokat szeretne módosítani, hogy szeretné-e

Személyes adatait letiltani adatbázisunkban, vagy tudassa velünk, milyen korlátozásokat szeretne érvényesíteni Személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban. Saját védelme érdekében csak azon igényeket vesszük figyelembe, amely a kérelem elküldéséhez használt e-mail-címhez kapcsolódó Személyes adatokkal kapcsolatosak, és a kérelem

végrehajtása előtt szükség lehet személyazonosságának igazolására. Ésszerű határidőn belül megpróbálunk eleget tenni kérésének.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos adatokat meg kell őriznünk nyilvántartási céllal és/vagy a módosítási vagy törlési igény előtt megkezdett tranzakciók befejezése érdekében (pl. ha vásárol vagy részt vesz egy promócióban, a megadott Személyes adatokat addig nem módosíthatja vagy törölheti, amíg az adott vásárlás vagy promóció le nem zárul). Előfordulhatnak maradványinformációk is, melyek az adatbázisunkban és más nyilvántartásunkban fennmaradnak, és nem kerülnek törlésre.

Megőrzés ideje

A Személyes adatokat addig őrizzük, amíg azokra szükség van, vagy ameddig a hatályos törvények arra lehetőséget adnak az adatok összegyűjtésekor megadott cél tekintetében.

A megőrzés idejét meghatározó kritériumaink többek közt:

 • Az időtartam, ami alatt folyamatos kapcsolatban állunk Önnel, és Szolgáltatásokat biztosítunk Önnek (például, amíg Ön fiókkal rendelkezik nálunk, vagy használja a Szolgáltatásokat);
 • Van-e minket érintő törvényi kötelezettség (például, bizonyos joghatóságok arra köteleznek minket, hogy a törlés előtt bizonyos ideig nyilvántartást vezessünk a tranzakciókról); vagy
 • Az adatok megőrzése saját jogi helyzetünk tekintetében tanácsos-e (például, vonatkozó korlátozó rendeletek, peres ügyek vagy hatósági vizsgálatok esetén).

Szolgáltatás használata kiskorúak által

A Szolgáltatás nem tizenhat (16) évnél fiatalabb személyek számára készült, és szándékosan nem gyűjtünk

Személyes adatokat 16 évnél fiatalabb személyektől, kivéve olyan országokban, ahol a korhatár alacsonyabb.

Joghatóság és országhatárokon keresztüli adatátvitel

Személyes adatait bármely országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol létesítményekkel rendelkezünk, vagy ahol szolgáltatókkal kapcsolatban állunk, és a Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi, hogy adatait a

lakhelye szerinti ország határain túlra továbbítjuk, az Egyesült Államokat is beleértve, és az érintett országok adatvédelmi szabályozása eltérhet az Ön országáétól. Bizonyos esetekben az adott ország bíróságai, rendfenntartó szervei, szabályozó testületei vagy biztonsági hatóságai jogosultak lehetnek hozzáférni Személyes adataihoz.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él (melynek tagjai az EU tagállamai, Izland, Liechtenstein és Norvégia, együtt „EGT”): Az EGT-n kívüli országok némelyikét az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az EGT szabványai szerint megfelelő mértékű adatvédelmet biztosítanak (az országok teljes listája itt

olvasható: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT területéről az Európai Bizottság által nem megfelelőnek talált országok területére történő adattovábbítás esetére megfelelő intézkedéseket tettünk, például az Európai Bizottság által átvett szabványos szerződési feltételeket, hogy így óvjuk Személyes adatait.

Harmadik felek fizetési szolgáltatásai

Harmadik felek fizetési szolgáltatásait vesszük igénybe a Szolgáltatásokon keresztüli kifizetések feldolgozására. Ha a Szolgáltatásokon keresztül kíván fizetni, Személyes adatait ilyen harmadik felek gyűjtik össze, nem mi, ezért ilyen esetekre a harmadik fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat helyett. Nincs befolyásunk arra, hogy harmadik felek miként gyűjtik, kezelik és osztják meg az Ön Személyes adatait, ezért nem vállalunk felelősséget azért.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítése

Az Adatvédelmi nyilatkozat elején található „Utoljára frissítve” rovatban jeleztük, mikor volt a jelen Adatvédelmi nyilatkozat utoljára frissítve. Bármely változás azonnal hatálybalép, amint a felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozatot közzétesszük a Szolgáltatásokban. A Szolgáltatások további használata azt jelenti, hogy elfogadta a felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozatot.

Kapcsolat

A Köruti Orvosi Centrum Kft., Magyarország, a Személyes adatainak gyűjtéséért, kezeléséért és megosztásáért felelős vállalat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében.

Mivel az e-mailben történő kommunikáció nem minden esetben biztonságos, soha ne adja meg bankkártyaszámát vagy más érzékeny adatait, ha e-mailben kommunikál velünk.

További tájékoztatás az EGT területén élőknek

Ha Ön az EGT területén él, a következő lehetőségei vannak:

 • Kapcsolatba léphet velünk a Facebook oldalon keresztül.
Meliora by KOC

Látogass meg

1126 Budapest,
Királyhágó utca 2. II./2.

Kapcsolat

+36 30 565 4206
+36 1 785 9895
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartás

Hétfő–péntek:
09:00–20:00
Szombat / vasárnap: zárva

időpontfoglalás 1126 Budapest, Királyhágó utca 2. II./2. +36 1 785 9895 English (United Kingdom)

Meliora | Sütihasználati tájékoztató

A honlappal kapcsolatos felhasználói élmény fokozásának érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján, honlapunkon sütiket alkalmazunk.